- GẠO

Gạo Rice Bran

The liquid, colorless to pale yellow

Scent: The aroma of greasy

Refractive Index at 25 degree C: 1470-1473

Density at 25 ° C: 0.9160 – 0.9210

Nutritional Information:

Vitamin B1 minimum 30mg/kg

Protein: 14% min

The oil content up to 3%

Fibers up to 8%

Moisture (max) 14.0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *