- GẠO

Animal Feedding

Corn

Moisture (max) 14.0%

Whole grain 10th/10th (max) 1.0%

Grains: 8/10th – whole grain (max) 5.0%

Grains: 6.5/10th – 8/10th (max) 20%

Grains: 3/10th – 6.5/10th (min) 70%

Small broken C1 (max) 4.0%

Paddy seeds and Foreign matters (max)  1.5%

Milling degree: Well milled and polished, taken from milling/polishing for 5% and 10% broken.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *